ลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานรับเสด็จ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันที่ 3 มกราคม 2565

ยืนยันการเข้าร่วม ตรวจสอบรายชื่อ
1.ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือมากกว่า และจะต้องแนบหลักฐานใบรับรองแสดงการฉีดวัคซีนผ่านระบบ
2.จะต้องตรวจ ATK ก่อนเข้างาน 72 ชม. และให้นำผลการตรวจมาในวันรับเสด็จ