ตรวจสอบรายชื่อ

1.ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือมากกว่า และจะต้องแนบหลักฐานใบรับรองแสดงการฉีดวัคซีนผ่านระบบ
2.จะต้องตรวจ ATK ก่อนเข้างาน 72 ชม. และให้นำผลการตรวจมาในวันรับเสด็จ